بالا

سوره البلد

تفسیر سوره مبارکه بلد- جلسه 5، 30-07-99
تفسیر سوره مبارکه بلد- جلسه 4، 10-07-99
تفسیر سوره مبارکه بلد- جلسه 3، 09-07-99
تفسیر سوره مبارکه بلد- جلسه 2، 02-07-99
تفسیر سوره مبارکه بلد- جلسه 1، 26-06-99
نمایش تعداد