خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن

چهارشنبه, 29 خرداد 1392 ساعت 13:06
منتشرشده در تالیفات

 

عنوان:          ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن
نویسنده:          آیت الله هادوی تهرانی
شابک:          978-964-5809-27-8
انتشارات:          موسسه فرهنگی خانه خرد
سال انتشار:          1388
نوبت چاپ:          
زبان:          فارسی

توضیحات:     

ضرورت یافتن نظریه ای راهنما که بتواند همه ی حقایق اسلام را در یک کل منطقی تبیین و سامان دهد، شب و روز مرا به خود مشغول ساخته بود که جرقه ی "نظریه اندیشه مدون در اسلام" زده شد و این نظریه متولد گردید. این کتاب زادگاه "نظریه اندیشه مدون در اسلام" است. کتاب حاضر به آیات قرآنی در حوزه ی اقتصاد اسلامی نظر دارد. از این رو، در حالی که برای محققان اقتصاد اسلامی یک منبع مناسب است، برای دانش پژوهان قرآنی می تواند به عنوان یک تفسیر موضوعی تلقی شود.

 

تصویر جلد:

 

فهرست

پیش گفتار

13

بخش اول: نظریه اندیشه مدون

15

1. پایه های کلامی

23

2. پیکره ی اصلی نظریه

35

3. نتایج روش شناختی نظریه

56

بخش دوم: ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن

61

فصل اول: مبانی نظام اقتصادی اسلام در قرآن

75

مبنای اول: مالکیت

75

مبنای دوم: مباحات عامه

91

مبنای سوم: آزادی اقتصادی

92

مبنای چهارم: کفالت همگانی یا مسئولیت مشترک

95

مبنای پنجم: ارزش کار، سرمایه و حق

98

فصل دوم: اهداف نظام اقتصادی اسلام در قرآن

103

1. عدالت اجتماعی

103

2. قدرت اقتصادی حکومت اسلامی

112

فصل سوم: اصول نظام اقتصادی اسلام در قرآن

115

اصول مثبت

116

اصول منفی

131

فصل چهارم: ضمانت های اجرایی

137

نمایه ی آیات قرآن

141

کتابنامه

149