شیوۀ تنظیم سال مالی برای محاسبۀ خمس را توضیح دهید؟
شیوۀ تنظیم سال مالی برای محاسبۀ خمس را توضیح دهید؟

باسمه تعالی

سال خمسی از روزی که فرد اولین درآمدش* را کسب می کند، آغاز می شود و تا یک سال از آن روز ادامه دارد. در سر سال به درآمدهای باقیماندۀ آن سال که خرج هزینه های متعارف زندگی نشده است، خمس تعلّق می گیرد. برای تغییر سال مالی باید تاریخی را برای خودتان در نظر بگیرید و خمس درآمدهای تان را از سر سال خمسی فعلی تا آن روز را محاسبه کنید و بپردازید و از آن پس، روز پرداخت خمس، سر سال خمسی جدید شما خواهد بود.

 

* اولین درآمدی که به آن خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa1239
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی