ما باغ انگور داریم که هر سال آن را تبدیل به کشمش می کردیم و زکات آن را می دادیم اما این بار باغ ما را اجاره کردند یعنی بدون آن که انگور را بچینیم، انگور را روی درختش اجاره دادیم. آیا زکات به عهده اجاره کننده است؟
ما باغ انگور داریم که هر سال آن را تبدیل به کشمش می کردیم و زکات آن را می دادیم اما این بار باغ ما را اجاره کردند یعنی بدون آن که انگور را بچینیم، انگور را روی درختش اجاره دادیم. آیا زکات به عهده اجاره کننده است؟

باسمه تعالی

زکات به عهده فردی است که باغ را اجاره کرده است.