حکم حکومتی چیست و عدم تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه چه حکمی دارد؟ دامنۀ تبعیت از حکم حکومتی شامل چه افرادی می شود؟ آیا مراجع و فقها را هم شامل می شود؟
حکم حکومتی چیست و عدم تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه چه حکمی دارد؟ دامنۀ تبعیت از حکم حکومتی شامل چه افرادی می شود؟ آیا مراجع و فقها را هم شامل می شود؟

باسمه تعالی

حکم حکومتی دستوری است که فقیه عادل با کفایت، حسب شأن ولایت و ریاستش بر جامعۀ اسلامی، در فرض تشکیل حکومت اسلامی صادر می کند و همه یعنی خودش، مقلدین، غیر مقلدین و حتی فقهای دیگر باید طبق آن عمل کنند؛ هرچند به لحاظ نظری موافق نظر او نباشند.

کد سایت fa217
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه