شیر دوشی پروستات چه حکمی دارد؟
شیر دوشی پروستات چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
این عمل از سوی پزشک برای درمان یا از سوی همسر برای لذت اشکالی ندارد.