آیا برداشتن ابرو برای مردان جایز است؟
آیا برداشتن ابرو برای مردان جایز است؟

باسمه تعالی

اگر مردی با برداشتن ابرو، شبیه زن ها بشود، برداشتن ابرو برایش حرام خواهد بود.

کد سایت fa259 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه