آیا برداشتن ابرو برای مردان جایز است؟
آیا برداشتن ابرو برای مردان جایز است؟

باسمه تعالی

جایز نیست مرد خود را شبیه زن کند. بنابراین اگر برداشتن ابرو در مردان، در نظر عرف باعث شبیه شدن مرد به زن گردد، حرام است.

 

کد سایت fa259
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد