آیا خیس نشدن کامل مژه در غسل و وضو ایرادی ایجاد می کند؟ آیا کاشت مژه (چسباندن مژه مصنوعی با چسب بر روی مژه های اصلی) در وضو و غسل تاثیر دارد؟
آیا خیس نشدن کامل مژه در غسل و وضو ایرادی ایجاد می کند؟ آیا کاشت مژه (چسباندن مژه مصنوعی با چسب بر روی مژه های اصلی) در وضو و غسل تاثیر دارد؟

باسمه تعالی

1. در غسل و وضو موهای کوتاه مانند ریش کم یا مژه نیز باید شسته شود.

2. ایجاد مانعی در اعضای وضو یا غسل که رفع آن مشکل (موجب عسر و حرج) یا غیر ممکن است، جایز نیست؛ مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی مانند درمان در میان باشد. به نظر می رسد کاشت مژه که برای زیبایی انجام می شود، یک غرض عقلائی مشروع است. در هر حال اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، می توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.

کد سایت fa2800
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال