آیا شکستن نماز برای گفتن اذان و اقامه جایز است؟
آیا شکستن نماز برای گفتن اذان و اقامه جایز است؟ یعنی اگر قبل از شروع نماز تصمیم گرفتیم اذان و اقامه نگوییم و بعد از تکبیر و قبل از رکوع به بهانه ای نماز را بشکنیم و اذان و اقامه بگوییم مرتکب گناه شدیم؟

باسمه تعالی

در صورتی که قبل از شروع نماز تصمیم گرفته بودید اذان و اقامه نگویید، شکستن نماز بعد از تکبیرة الاحرام برای گفتن اذان و اقامه جایز نیست. در غیر این صورت اگر اذان و اقامه را فراموش کنید و مشغول نماز شوید، تا قبل از رکوع رکعت اوّل مى‌توانید نماز را رها کرده، پس از گفتن اذان و اقامه، نماز را دوباره از ابتدا شروع کنید.

کد سایت fa3472
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه