آیا پشت بام و نمای ساختمان آپارتمانی، مشاع است یا ملک هر واحدی است که متصل به آن است؟
1. آیا پشت بام و نمای ساختمان آپارتمانی، مشاع است یا ملک هر واحدی است که متصل به آن است؟ (در صورتی که در قرارداد خرید، چیزی در این زمینه ذکر نشده باشد) 2. در صورتی که ملک هر واحد متصل به آن باشد آیا جایز است که مالک بدون اذن دیگران در آن تصرفی کند که موجب تغییر قیمت کل ساختمان شود؟

باسمه تعالی

1. این قبیل امور به نحو ارتکازی، در عرف به صورت مالکیت مشاع بوده و تصرف در آن بدون رضایت سایرین جایز نیست.

2. بر اساس آن چه که در بند یک بیان شد این قسمت ها مشاع بوده و این گونه تصرفات بدون رضایت تمام مالکان جایز نیست.