آیا جایز است مدیر ساختمان آپارتمانی برای ترغیب ساکنین نسبت به پرداخت به موقع شارژ مبلغی را کمتر از مقدار تعیین شده، از کسانی که به موقع پرداخت می نمایند اخذ نماید؟
آیا جایز است مدیر ساختمان آپارتمانی برای ترغیب ساکنین نسبت به پرداخت به موقع شارژ ( هزینه های مشترک که ماهانه پرداخت می شود ) مبلغی را کمتر از مقدار تعیین شده، از کسانی که به موقع پرداخت می نمایند اخذ نماید؟

باسمه تعالی

در صورت توافق تمام مالکان بر چنین امری یا دادن اختیار آن به مدیر ساختمان اشکالی ندارد.

کد سایت fa3786
طبقه بندی موضوعی مجتمع ها و آپارتمان ها