ما در اندونزی زندگی می کنیم، عده زیادی درآمدشان از راه فروش ماهی است،‌ از جایی که پیروان دیگر مذاهب اسلامی، از ماهی های بدن فلس برای خوردن استفاده می کنند و بیشترین صیدی که در این جا توسط ماهیگیران انجام می شود، چنین ماهی هایی است آیا فروش آن ماهی ها به آنها که قائل به حرمت خوردن ماهی غیر فلس دار نیستند،‌ جایز است؟

باسمه تعالی

جایز است.