مدتی بعد از غسل جنابت متوجه شدم بر روی کمرم مقداری از جای چسب زخم مانده آیا باید غسلم را اعاده کنم؟
بنده مدتی بعد از غسل جنابت متوجه شدم بر روی کمرم مقداری از جای چسب زخم مانده آیا باید غسلم را اعاده کنم؟

باسمه تعالی

اگر مقدار باقی مانده در نظر عرف مانع از رسیدن آب به پوست بوده، در صورتی که این مانع در سر و گردن باشد، بعد از شستن همان قسمت، نیمۀ چپ و راست بدن را بشویید و در صورتی که این مانع در غیر از سر و گردن باشد، همان قسمت را بشورید و نیاز به شستن قسمت های دیگر نیست. در چنین مواردی به شک هایی که زمینۀ وسواس را فراهم می کند، اعتنا نکنید.

کد سایت fa4620
طبقه بندی موضوعی اغسال