رهبر انتخاب شده توسط خبرگان رهبری اولاً آیا نماینده و نایب امام زمان ـ علیه السلام ـ در میان مردم است؟ ثانیاً آیا بر جان، مال و ناموس آحاد امت اسلام و شهروندان کشور ولایت دارد؟
رهبر انتخاب شده توسط خبرگان رهبری اولاً آیا نماینده و نایب امام زمان ـ علیه السلام ـ در میان مردم است؟ ثانیاً آیا بر جان، مال و ناموس آحاد امت اسلام و شهروندان کشور ولایت دارد؟

باسمه تعالی

رهبر انتخاب شده توسط خبرگان، به عنوان نایب عام امام زمان ـ علیه السلام ـ در عصر غیبت کبری در تمام امور اجتماعی و حکومتی بر آحاد جامعۀ اسلامی ولایت دارد.

 

 

کد سایت fa477
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه