آیا قطع کردن صدای اذان جایز است؟ مانند اذان بادصبا در گوشی و اذانی که در تلویزیون پخش می شود؟
آیا قطع کردن صدای اذان جایز است؟ مانند اذان بادصبا در گوشی و اذانی که در تلویزیون پخش می شود؟

باسمه تعالی

این کار اشکال ندارد.

کد سایت fa5474
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه