اگر آب قلیل با عین نجس برخورد کند، متنجس اول به شمار می آید یا خود در حکم عین نجس است؟
اگر آب قلیل با عین نجس برخورد کند، متنجس اول به شمار می آید یا خود در حکم عین نجس است؟

باسمه تعالی

متنجس اول شمرده می شود؛ مگر در مواردی که آب قلیل برای تطهیر چیزی استفاده گردد. در این موارد غساله در چیزی با یکبار شستن پاک می شود و نیز غسالۀ دوم در چیزی که با دوبار شستن پاک می شود، متنجس نیست.

کد سایت fa5628
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات