استاد شاید به دلیل محبت نسبت به این حقیر درسی را که خیلی ها مردود می شوند، قبولم کرد و من گمان نمی کنم در حد نمرۀ ده (قبولی) نوشته بودم. تکلیفم چیست؟
به نظرم حقم نبود ولی استاد شاید به دلیل محبت نسبت به این حقیر درسی را که خیلی ها مردود می شوند، قبولم کرد و من گمان نمی کنم در حد نمرۀ ده (قبولی) نوشته بودم. تکلیفم چیست؟ خیلی ها را انداخته است و جزو معدود قبول شده هایش شاید باشم. نمی خوام خلاف عدالت نمره بگیرم. عذاب وجدان و ترس از خدا دارم.

باسمه تعالی

1. ارزشیابی در قالب امتحان در یک نظام آموزشی سنجه ای است برای احراز و تشخیص رشد یافتگی تحصیلی و توانمندی علمی. بنابراین اگر طبق مقررات این تشخیص به عهدۀ استاد قرار داده شده باشد، استاد می تواند تا جایی که حق الناس تضییع نشود و مقررات زیر پا گذاشته نشود، از ظرفیت انعطاف پذیر ارزشیابی برای کمک به رشد و تقویت توانمندی علمی دانش آموز یا دانشجو استفاده کند.

2. در این گونه موارد، مسئولیت بر عهدۀ کسی است که به طور مستقیم اقدام به این کار می کند و در اینجا مقصود استاد است و ثانیاً در صورتی مسئولیتی متوجه فرد دیگر یعنی دانشجو می شود که وی احراز کند که با این عمل حق کسی تضییع می شود؛ مثلاً یقین داشته باشد که تضییع حقی صورت گرفته است و در اینجا گویا این یقین وجود ندارد. بنابراین اگر در مورد یاد شده در سؤال، نکات گفته شده در بند 1 رعایت شده باشد، این کار استاد شرعاً اشکال ندارد. در هر حال چیزی بر عهدۀ شما نیست.