اگر شخصی زبان فارسی نداند و بخواهد به نمایندگی یا وکالت از طرف شرکت سندی را امضا کند، آیا باید قبل از امضا سند، متن سند توسط مترجم برای او ترجمه و تفهیم گردد؟
اگر شخصی زبان فارسی نداند و بخواهد به نمایندگی یا وکالت از طرف شرکت سندی را امضا کند، آیا باید قبل از امضا سند، متن سند توسط مترجم برای او ترجمه و تفهیم گردد؟

باسمه تعالی

بله باید بداند چه چیزی را به نمایندگی از شرکت امضا می کند.

کد سایت fa5740
طبقه بندی موضوعی شرایط فروشنده و خریدار