اگر به هنگام نام بردن از ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ فقط نام آن بزرگواران بدون امام یا حضرت بگوییم، گناه محسوب می شود؟
اگر به هنگام نام بردن از ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ فقط نام آن بزرگواران بدون امام یا حضرت بگوییم، گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی

این کار حرام و گناه نیست؛ مگر آنگه با توجه به فضای سخن و مخاطبان، هتک به حساب آید که در این صورت حرام است و گناه شمرده می شود.

کد سایت fa6001