وقتی کفالت فرزند به صورت کتبی و محضری به مادر سپرده می شود؛ ازدواج او چه حکمی دارد؟
وقتی کفالت فرزند به صورت کتبی و محضری به مادر سپرده می شود؛ ازدواج او چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر کفالت از سوی حاکم شرع یا محکمۀ حکومت اسلامی به مادر سپرده شده، و در آن اختیاری برای مادر نسبت به ازدواج فرزند در نظر گرفته شده باشد، در محدودۀ آن، مادر حق دارد و در غیر این صورت، ازدواج فرزند باید به اذن ولی او (جد پدری و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرایط) صورت گیرد البته اگر فرزند بالغ باشد برای ازدواج نیازی به اذن کسی ندارد. هر چند اذیت کردن مادر جایز نیست و باید با رعایت اخلاق عمل شود.

کد سایت fa617
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه کفالت