مسح پا باید تا سر برآمدگی باشد یا مفصل؟ اگر تا مفصل باشد، وضوهایی که با مسح تا بر آمدگی می خواندم حکمش چیست؟
مسح پا باید تا سر برآمدگی باشد یا مفصل؟ اگر تا مفصل باشد، وضوهایی که با مسح تا بر آمدگی می خواندم حکمش چیست؟

باسمه تعالی

1. مسح پا باید از سر انگشتان پا تا روی برآمدگی پا انجام شود؛ یعنی خود برآمدگی هم مسح شود و لازم نیست تا مفصل ادامه پیدا کند.

2. اگر بند 1 در هنگام وضو رعایت شده باشد، نمازهای که خوانده اید از این جهت صحیح بوده اند و اگر بند 1 رعایت نشده باشد، وضو صحیح نبوده است و باید مواردی که با این نوع وضو خوانده اید، دوباره بخوانید.

کد سایت fa6221
طبقه بندی موضوعی وضو