خرید لوازم کم قیمت مثل پفک و آدامس از بچه های نابالغ که در خیابان ها می فروشند، چه حکمی دارد؟
خرید لوازم کم قیمت مثل پفک و آدامس از بچه های نابالغ که در خیابان ها می فروشند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

 معاملۀ در این موارد اشکال ندارد و صحیح است.

کد سایت fa6256
طبقه بندی موضوعی شرایط فروشنده و خریدار