اگر پسر بزرگ خانواده عذر شرعی دارد و نمی تواند ایستاده نماز بخواند؛ مثلاً فلج و معلول است، آیا باید همان طور نشسته نماز قضا را بخواند؟
اگر پسر بزرگ خانواده عذر شرعی دارد و نمی تواند ایستاده نماز بخواند؛ مثلاً فلج و معلول است، آیا باید همان طور نشسته نماز قضا را بخواند؟

باسمه تعالی

به صورت نشسته بخواند.

کد سایت fa6286
طبقه بندی موضوعی نماز قضا