من قبلاً هنگام وضو وقتی که صورتم را می شستم، اول دستم را از وسط پیشانی تا حدود کناره وجه، دستم را به راست می کشیدم و سپس پایین می بردم تا با این کار به همۀ پیشانی هم آب برسد. آیا وضو به این شکل صحیح است؟
من قبلاً هنگام وضو وقتی که صورتم را می شستم، اول دستم را به سمت راست می کشیدم و سپس به پایین می کشیدم؛ یعنی از وسط پیشانی تا حدود کناره وجه، دستم را به راست می کشیدم و سپس پایین می بردم تا با این کار به همۀ پیشانی هم آب برسد. آیا وضو به این شکل صحیح است؟ در صورت باطل بودن، حکم نمازهای قبلی من چگونه است؟ در حالی که فکر می کردم این طوری صحیح است و در یاد گرفتن مساله نیز کوتاهی نکرده ام.

باسمه تعالی

در وضو باید شستن از بالا به پایین باشد و روش شستنی که در سؤال آمده است و معمولاً همین طور وضو می گیرند، در نظر عرف شستن از بالا به پایین شمرده می شود. بنابراین وضو از این جهت با اشکالی مواجه نیست.

کد سایت fa6336
طبقه بندی موضوعی وضو