من در نگه داشتن وضویم دچار مشکل هستم. خیلی عصبی شده ام، چون نمازهایم یا قضا می شود یا بعد از چند بار وضو گرفتن باز باطل می شود و وسط نماز ممکن باطل شود. الآن تکلیف من چیست؟
من در نگه داشتن وضویم دچار مشکل هستم. هر چیز مایعی می خورم اعم از آب و چای و شیر و میوه و غیره نمی تونم وضویم را نگه دارم و نماز خواندنم خیلی مختل شده است؛ مثلاً اگر برای نماز ظهر و عصر این مشکل را داشته باشم، نمازم را نمی خوانم و زمانی مثل شب اگر حالم خوب شود، قضایش را می خوانم یا اگر برای نماز شب این مشکل را داشته باشم، نماز را نمی خوانم و فردا قضای آن را می خوانم. وقتی هم روزه می گیرم، چون معده ام خالی است، وضویم را به سختی نگه می دارم و نماز ظهر عصرم را با بد دلی می خوام چون باطل می شود یا اصلاَ نمی خوانم و بعد از افطار قضایش را می خوانم. الآن تکلیف من چیست؟ خیلی عصبی شده ام، چون نمازهایم یا قضا می شود یا بعد از چند بار وضو گرفتن باز باطل می شود و وسط نماز ممکن باطل شود.

باسمه تعالی

1. از آنچه در سؤال فرموده اید، بر می آید شما دچار وسواس شدید در مسأله صحت و بطلان وضو هستید که اگر چنین باشد، به هیچ وجه نباید به این شک ها و وسوسه ها اعتنا کنید و تمام وضوها و نمازهایتان با همۀ این حالاتی که احساس می کنید، صحیح است.

2. اگر این حالات شما ناشی از وسواس نباشد، باید به وظیفه کسی عمل کنید که نمی تواند وضویش را نگه دارد.

کد سایت fa6483
طبقه بندی موضوعی وضو