اگر با تسهیلات مسکن، منزلی خریداری شود و این منزل اضافه بر مؤونه هم باشد، آیا با پرداخت خمس، می شود در آن نماز خواند؟
اگر با تسهیلات مسکن با شرایط بانکی که در حال حاضر وجود دارد یعنی در قالب عقود اسلامی است ولی به هر حال بانک ها سود دریافت می کنند، منزلی خریداری شود و این منزل اضافه بر مؤونه هم باشد، آیا با پرداخت خمس، آن خانه حلال می شود و می شود در آن نماز خواند؟

باسمه تعالی

بله خریدار خانه، مالک آن می شود و با پرداخت خمسش، می تواند در آن نماز بخواند.

کد سایت fa6839