من در کودکی از خانۀ عمویم یک قیچی برداشتم. بعد گذشت سال هاک قیچی خریدم و در خانه اش گذاشتم اما آن ها گفتند که با قیچی سحر و جادو کردم و دو خانواده هم به اختلاف افتادند. آیا باید بگویم هدفم از این کار چه بوده است؛ هر چند آبروی خودم برود. آیا باید حلالیت بطلبم؟
من 23 سال پیش در سن 13 سالگی به خانۀ عمویم رفتم و با دخترانش بازی می کردیم که از یک قیچی کوچک خوشم آمد و در اثر جهل و بچگی و نادانی آن را پنهانی برداشتم. الآن بعد گذشت سال ها خواستم آن را پس دهم و رفتم یک قیچی درست مثل آن خریدم و زمانی که فرصت پیدا کردم رفتم به منزل عمویم آن را در خانه اش گذاشتم اما نمی دانستم که دختر عمویم حرکات دست مرا زیر نظر دارد و گذاشتن قیچی باعث شده که بین خانواده دعوا ایجاد شود. آن ها به پدر و مادرم گفتند که من قیچی بردم پنهانی گذاشتم و آن ها را با قیچی سحر و جادو کردم. همین موضوع باعث شده است در فامیل ببپیچد و دو خانواده هم به اختلاف افتادند اما من حق به جانب گفتم کاره من نبوده است و زیر بار نرفتم. آیا من باید اقرار کنم که کاره من بوده است؟ آیا باید بگویم هدفم از این کار چه بوده است؛ هر چند آبروی خودم برود. حال که مرا نفرین کرده اند آیا باید حلالیت بطلبم از عمویم و زن و بچه اش؟

باسمه تعالی

دروغ گفتن در اینجا جایز نیست و باید حقیقت را بیان کنید.

کد سایت fa6869
طبقه بندی موضوعی حق الناس|توبه