نظر حضرت استاد در مورد مطالعه کتاب های شهید مطهری و شهید علی شریعتی چیست؟ آیا ایشان کتب این دو شهید را تأیید و توصیه می فرمایند؟
نظر حضرت استاد در مورد مطالعه کتاب های شهید مطهری و شهید علی شریعتی چیست؟ آیا ایشان کتب این دو شهید را تأیید و توصیه می فرمایند؟

باسمه تعالی

خواندن کتاب های ساده و عمومی مرحوم آیت الله مطهری برای عموم افراد اهل مطالعه مفید و هدایتگر است و کتاب های تخصصی ایشان نیز برای اساتید، دانشجویان و طلاب ه به تناسب تخصصشان راهگشا است. همچنین خواندن کتاب های مرحوم شریعتی برای کسانی که در عقاید و مباحث کلامی اطلاعات کافی دارند، مناسب است.

کد سایت fa6971
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی