زن شیر دهی که به دلیل شیر دهی توان روزه ندارد، چه حکمی دارد؟
زن شیر دهی که به دلیل شیر دهی توان روزه ندارد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. روزه بر این زن واجب نیست و باید در آینده قضا کند.

2. اگر روزه برای نوزادش ضرر دارد، باید بازاء هر روز از روزه هایی که نگرفته است، یک مد غذا (750 گرم نان یا برنج یا گندم و ...) به فقیر بدهد و نیز بنا بر احتیاط واجب اگر روزه برای خودش ضرر دارد، باید به همین وظیفه عمل کند.

کد سایت fa7139