می دانیم که کسی که کار می کند روز خمسی دارد. آیا مقصود از «شخصی که کار نمی کند» کسی است که هیچ وقت کار نکرده است یا کسی است که چند سالی بی کار بوده باشد؛ هرچند قبلاً کار کرده است؟
می دانیم که کسی که کار می کند روز خمسی دارد ولی کسی که کار نمی کند اگر پول یا جنسش یک سال بدون استفاده بماند، خمس آن جنس یا پول را بپردازد. آیا مقصود از «شخصی که کار نمی کند» کسی است که هیچ وقت کار نکرده است یا کسی است که چند سالی بی کار بوده باشد؛ هرچند قبلاً کار کرده است؟

باسمه تعالی

سال خمسی از روزی که فرد اولین درآمدش* را کسب می کند، آغاز می شود و تا سال بعد همان روز ادامه دارد. در سر سال به درآمدهای باقیماندۀ آن سال که خرج هزینه های متعارف زندگی نشده است، خمس تعلق می گیرد. مقصود از کسب درآمد در اینجا صرفاً کسب درآمد از طریق یک شغل و حرفه نیست، بلکه هر نوع کسب مالی را شامل می شود. بنابراین کسی که شاغل هم نیست همین حکم را دارد و فرقی ندارد فرد غیر شاغل تاکنون اصلاً شغلی نداشته یا چند سالی که بی کار است؛ البته به طور کلی مکلف می تواند به جای محاسبه همۀ اموال در سر سال خمسی، برای هر مالی سال خمسی جداگانه قرار دهد بدین صورت که هر مالی اگر تا یکسال بعد از زمان به دست آوردنش، خرج هزینه های متعارف زندگی نشد، مشمول خمس می شود.

 

* اولین درآمدی که به آن خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa7343
طبقه بندی موضوعی تعیین سال خمسی