آیا اگر کسی روزۀ سکوت به این حالت بگیره که فقط برای عبادت لب به سخن باز کند باز هم حرام است؟
آیا اگر کسی روزۀ سکوت به این حالت بگیره که فقط برای عبادت لب به سخن باز کند باز هم حرام است؟ فرض این باشد که کسی هم دورش نباشد که بخواهد جواب بدهد.

باسمه تعالی

روزۀ سکوت (صوم الصمت) آن است که روزه بگیرد و حرف زدن را مانند یکی از مفطرات روزه بشمرد و نیت کند در تمام طول روزه یا قسمتی از آن، از حرف زدن پرهیز کند. این روزه در اسلام حرام و باطل است. اما اینکه کسی روزه بگیرد و نیت کند که آن گونه که در اسلام تشریع شده است، از مفطرات اجتناب کند و در طول روز به جهت تحفظ بر زبان و اجتناب از زیاده گویی، از سخن گفتن جز به مقدار ضروری یا برای ادای عبادت پرهیز کند، روزه اش صحیح است و این سکوت وی مطلوب نیز هست.

کد سایت fa7454
طبقه بندی موضوعی روزه های حرام و مکروه