در صورتی که اکثر وسایل و مکان های خانه فردی نجس شده باشد، تکلیف وی جهت تطهیر این وسائل و مکان ها به خصوص در زمینۀ نماز خواندن و غذا خوردن چیست؟
در صورتی که اکثر وسایل و مکان های خانه فردی نجس شده باشد و تطهیر همۀ آن ها به دلیل مشقت و وقت گیر بودن و احتمال خزابی برخی وسایل خصوصاً الکترونیکی مانند موبایل به دلیل آبکشی، عملاً غیر ممکن و موجب اختلال در زندگی عادی و عدم فرصت کافی جهت انجام امور روزمره و نیز ضرر و زیان و استهزا از جانب دیگران شود و از طرفی شخص به طور مداوم با این وسایل و مکان ها در تماس باشد که این امر موجب نجاست بدن و لباس وی می گردد، حال در این صورت تکلیف وی جهت تطهیر این وسائل و مکان ها به خصوص در زمینۀ نماز خواندن و غذا خوردن چیست؟

باسمه تعالی

فرض سؤال به خودی خود امری بعید است و ظاهراً شما دچار وسواس هستید. بنابراین همۀ امور مزبور برای شما پاک است و خوردن غذا و خواندن نماز در آن خانه نیز صحیح است.

کد سایت fa7471
طبقه بندی موضوعی وسواس