بعضی از زنان مسلمان عمداً حجاب نمی پوشند و گردنشان و مقداری پایین تر باز می باشد. نگاه کردن بدون قصد لذت به همان قسمت ها چه حکمی دارد؟
بعضی از زنان مسلمان عمداً حجاب نمی پوشند. آنان گردنشان و مقداری پایین تر از گردنشان، پاهایشان (پایین تر از زانو)، مچ دست و موهایشان باز می باشد. نگاه کردن بدون قصد لذت به همان قسمت ها هنگام صحبت کردن و یا دیدن آنان در کوچه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که از آن دسته زنانی هستند که اگر به ایشان تذکر داده شود، باز هم رعایت حجاب نخواهند کرد، نگاه کردن به قسمت هایی که معمولاً نمی پوشانند بدون قصد لذت حرام نیست.

کد سایت fa7554