آیا چربی مانند آب منتقل کننده نجاست است؟
کسی می گفت چربی مانند آب منتقل کننده نجاست است. نظر معظم له در این خصوص چیست؟ در صورت تأیید این نظر، آیا چربی ذاتی بدن نیز چنین حکمی دارد به خصوص چربی موجود در نقاطی مثل روی پیشانی یا بینی که شدت بیشتری دارد؟ با تشکر

باسمه تعالی

رطوبتی که باعث سرایت نجاست می شود و به آن رطوبت مسری گفته می شود، آن است که در نظر عرف تری و نم به طور ملموس و واضح به شیء برخورد کننده انتقال می یابد و فرق نمی کند که این رطوبت از آب باشد یا چربی. بنابراین تری و نم ناچیز مانند عرق معمولی بدن، تریِ مسری شمرده نمی شود.

کد سایت fa7573
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات