فردی نقشه بافتن فرش را می گیرد و بافتن قاعدتاً یکسال بیشتر وقت نمی خواهد ولی بافنده، نقشه را بعد از سه سال تحویل می دهد. آیا نسبت به دوسال تأخیر ضامن است؟
فردی نقشه بافتن فرش را از دیگری می گیرد و بافتن این فرش قاعدتاً یکسال بیشتر وقت نمی خواهد ولی بافنده، نقشه را بعد از سه سال تحویل می دهد. اگر نقشه را بعد از یکسال برمی گرداند، به دو بافنده دیگر هم می توانست بدهد. این فرد نسبت به دوسال تأخیر ضامن است؟

باسمه تعالی

باید اجرت دو سالی را که اضافه بر زمان بافته شدن فرش، نقشه ها را نگه داشته است، بپردازد. اجرت دو سال مزبور مبلغی است که عرفاً در چنین مواردی برای استفاده از نقشه در طی دو سال باید پرداخت.

کد سایت fa7580
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس