اگر کسی قصد نداشت که خلف وعده کند ولی خلف وعده شد، کار حرام کرده است؟
اگر کسی قصد نداشت که خلف وعده کند ولی خلف وعده شد؛ مثلاً به دیگری گفته بود که فلان وقت ملاقات می کنیم یا فلان وقت کتابت را بر می گردانم ولی فراموش می کند یا علت دیگر خلف وعده شد، در این حالات کار حرام کرده است؟

باسمه تعالی

قول و وعده ای که یک طرفه باشد، عمل به آن شرعاً واجب نیست؛ هرچند بهتر است بدان عمل شود. بنابراین در فرض سؤال حتی اگر عمدی هم خلف وعده کرده باشد، کار حرامی نکرده است.

کد سایت fa7588
طبقه بندی موضوعی تعهد و قول دادن