پدری در جوانی 30 سالی روزه و نماز نخواند و الآن فوت کرده است، اگر پول بدهند برای او بخوانند، کافی است؟
پدری در جوانی 30 سالی روزه و نماز نخواند و الآن فوت کرده است، اگر پول بدهند برای او بخوانند، کافی است؟ قیمت هر سال نماز و روزه که عمدی ترک شده، چقدر است؟

باسمه تعالی

1. بر پسر بزرگتر واجب است نماز و روزه هایی را که پدر نخوانده است، بخواند.

2. پسر بزرگتر می تواند فردی را برای این کار اجیر کند.

3. برای قیمت نماز و روزۀ استیجاری با دفتر تماس بگیرد.