اگر بدانیم یا احتمال قوی بدهیم که در فلانی امر به معروف و نهی از منکر اثر نخواهد گذشت، آیا در این حال نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب است؟
اگر بدانیم یا احتمال قوی بدهیم که در فلانی امر به معروف و نهی از منکر اثر نخواهد گذشت، آیا در این حال نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب است؟

باسمه تعالی

اگر بداند امر به معروف یا نهی از منکر در آن فرد اثر ندارد، واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر کند اما همین که احتمال بدهد اثر می کند و البته ممکن است اثر نکند، واجب می شود و فرقی بین احتمال قوی و ضعیف نیست؛ بله در فرضی که احتمال اثر کردن بسیار ضعیف باشد به گونه ای که در مقابل آن احتمال اثر نکردن بسیار قوی باشد و عرفاً بگویند اطمینان به اثر نکردن وجود دارد، واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر کند.

کد سایت fa7609
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر