آیا توهین و لعن بزرگان اهل سنت مانند ابوبکر و ...حرام است؟
آیا توهین و لعن بزرگان اهل سنت مانند ابوبکر و ...حرام است؟

باسمه تعالی

اهانت به مقدسات اهل سنت جایز نیست.

کد سایت fa7663
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی