گربه ای که صاحب ندارد ولی مرغ های کسی را می دزدد و فرار می کند و می خورد، آیا کشتنش جایز است؟
گربه ای که صاحب ندارد ولی مرغ های کسی را می دزدد و فرار می کند و می خورد، آیا کشتنش جایز است؟

باسمه تعالی

1. کشتن حیوانات اگر باعث آزار و اذیت شوند و برای دفع آزارش چاره ای جز کشتن آن نباشد، حرام نیست.

2. کشتن حیوان موذی توسط فرد زیان دیده یا توسط دیگران و با اذن زیان دیده حرام نیست.

 

کد سایت fa7676
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات