اگر در وضو ابتدا موهای جلوی سر و سر انگشتان با هم تکان بخورد ولی در واقع دست روی مو کشیده نشود و بعد از لحظه ای دست بر روی مو کشیده شود، مسح صحیح است؟
اگر در وضو ابتدا موهای جلوی سر و سر انگشتان با هم تکان بخورد ولی در واقع دست روی مو کشیده نشود و بعد از لحظه ای دست بر روی مو کشیده شود، مسح صحیح است؟

باسمه تعالی

مسح مزبور صحیح است.

کد سایت fa7736
طبقه بندی موضوعی وضو