در وضو کف دست چپم را بر نوک انگشتان راست می گذارم. در این حال نه از بالا به پایین شسته می شود و نه از پایین به بالا. آیا این مقدار صحیح است؟
می دانیم در وضو باید از بالا به پایین شست. مثلاً دست راستم را از آرنج تا به پایین شستم و رسیدم به سر انگشتان که خشک است. آن ها را تک تک نمی شویم ولی کف دست چپم را بر نوک انگشتان راست می گذارم. در این حال نه از بالا به پایین شسته می شود و نه از پایین به بالا. آیا این مقدار صحیح است؟

باسمه تعالی

 وضو در این فرض صحیح است.

کد سایت fa7752
طبقه بندی موضوعی وضو