آیا مشتری بانک، می تواند در قالب جعال به بانک بگوید: اگر این منزل را به مبلغ 50 هزار تومان اجاره ماهانه با 50 میلیون قرض، یکساله اجاره کنی و جهت سکونت یکساله در اختیار من بگذاری، من ماهانه یک میلیون تومان به بانک می‌پردازم؟
امروزه یکی از نیازهای رایج جامعه تامین پول پیش برای اجاره مسکن است. به این بیان که (برای مثال)، موجر اعلان می کند منزلش را به مبلغ 50 هزار تومان اجاره ماهانه به شرط 50 میلیون قرض الحسنه، یکساله اجاره می دهد و مستأجر 50 میلیون ندارد، برای تهیۀ آن به بانک مراجعه می کند و بانک اعلان می کند قرارداد مناسب برای این کار ندارند. حال سؤال این است: 1. آیا در این موارد، مشتری بانک، می تواند در قالب قرارداد جعاله به بانک بگوید: اگر این منزل را به مبلغ 50 هزار تومان اجاره ماهانه با 50 میلیون قرض، یکساله اجاره کنی و جهت سکونت یکساله در اختیار من بگذاری، من ماهانه یک میلیون تومان (در مجموع 12 میلیون تومان) به بانک می‌پردازم؟ 2. اگر چنین قراردادی صحیح است، آیا بعد از انعقاد قرارداد اجاره و تحویل آن به مشتری بر اساس جعاله، رعایت این قرارداد برای مشتری لازم است یا اثناء سال می‌تواند قرارداد جعاله را یک طرفه فسخ کند؟ 3. اگر قرارداد جعاله برای این منظور صحیح نیست، چه قراردادی را برای اعطای تسهیلات پول پیش منزل برای بانک ها پیشنهاد می کنید؟

باسمه تعالی

1. چنین اجاره ای در واقع قرض ربوی و حرام و باطل است.

2. اگر موجر از بانک تقاضای 50 میلیون قرض کند و مستأجر در ازای ضمانت این قرض اجاره ای به ماهی 50 هزار تومان را تقاضا کند، ظاهراً این عقد صحیح است و اجاره مشکلی ندارد و اگر موجر به تعهدات خود عمل  نکند، مستأجر ناچار باید به آن عمل کند.