اگر شخصی نیمه های شب غسل جنابت کند و بعد بخواهد نماز شب بخواند آیا باید وضو بگیرد؟
اگر شخصی نیمه های شب غسل جنابت کند و بعد بخواهد نماز شب بخواند آیا باید وضو بگیرد؟

باسمه تعالی

1. بعد از غسل جنابت، وضو لازم نیست.

2. بعد از غسل جنابت، وضو گرفتن به نیت وضوی واجب و شرط داخل شدن در نماز، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست.

3. بعد از غسل جنابت، وضو گرفتن به نیت وضوی مستحب و کسب نورانیت بیشتر مستحب است.

کد سایت fa7877
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال