اگر فردی ماهیانه پولی را به عنوان پس انداز در حساب کودک خود واریز کند، آیا به پول مذکور خمس تعلق می گیرد؟
اگر فردی ماهیانه پولی را به عنوان پس انداز در حساب کودک خود واریز کند، آیا پس از گذشت یک سال با توجه به اینکه ارزش پول سال به سال کاهش می یابد، آیا باز به پول مذکور خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر مبالغ واریزی ماهیانه قابل توجه نباشد به گونه ای که در عرف هدیه مختصر و کوچک محسوب شود، اساساً پس انداز مزبور خمس ندارد اما اگر هدیه بزرگ محسوب شود خمس بدان تعلق می گیرد و باید یک پنجم مبلغ کل پس انداز هر سال در سر سال خمسی به عنوان خمس پرداخت شود و کاهش ارزش پول تأثیری در این حکم ندارد.

کد سایت fa7878