فردی در وضو از آرنج تا مچ دستش را شست و وقتی خواست از مچ دست تا تمام انگشت را بشوید، آیا جایز است که به نیت وضو دوباره به همین قسمت باقیمانده آب بریزد؟
فردی در وضو از آرنج تا مچ دستش را شست و وقتی خواست از مچ دست تا تمام انگشت را بشوید، آیا جایز است که به نیت وضو دوباره به همین قسمت باقیمانده آب بریزد؟

باسمه تعالی

جایز است.

کد سایت fa8032
طبقه بندی موضوعی وضو