آیا بر زوج واجب است جهت پرداخت مهریه تحصیل علوم حوزوی را ترک کند و مشغول کار و کسب درآمد شود؟
در صورتی که زوجه سابق (مطلقه) مهریۀ عند المطالبه خود را طلب نماید، و زوج که طلبه در حال تحصیل در حوزه علمیه می باشد، توان پرداخت آن را نداشته باشد، آیا بر زوج واجب است جهت پرداخت مهریه تحصیل علوم حوزوی را ترک کند و مشغول کار و کسب درآمد شود تا از این طریق بتواند به طور اقساط مهریه را پرداخت کند؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که زوجه بداند زوج توان پرداخت مهریه را به صورت یکجا یا اقساطی ندارد یا در این موضوع شک داشته باشد، حق مطالبۀ مهریه اش را ندارد.

2. اگر زوج با توجه به توانایی و جایگاه اجتماعی اش به کاری اشتغال دارد که با ملاحظۀ درآمدش، توان پرداخت مهریه را ندارد، واجب نیست برای کسب درآمد بیشتر تغییر شغل دهد و اعسار وی باید با ملاحظۀ شغل فعلی او بررسی شود.

3. در فرض سؤال بر این طلبه واجب نیست، بلکه جایز نیست تحصیل علوم حوزوی را ترک کند؛ مگر اینکه برای رهایی از معضل مزبور چاره ای جز این کار نداشته باشد مثل اینکه نتواند اعسار واقعی اش را در محکمه اثبات کند و محکوم به زندان شود و برای رهایی از زندان مجبور به ترک تحصیل و کسب درآمد شود.

کد سایت fa8084