آیا در عالم برزخ و آخرت دین وجود دارد؟
آیا در عالم برزخ و آخرت دین وجود دارد؟

باسمه تعالی

دین به معنای راه و رسم زندگی که شامل عقاید و اخلاق و احکام است، اختصاص به دنیا دارد اما دین به معنای باور راسخ در جان و ملکات نفسانی متحد با روح، در برزخ و قیامت هم راه می یابد.

کد سایت fa8170
طبقه بندی موضوعی اعتقادات