تمکین زن از شوهر به چه معنا است؟
تمکین زن از شوهر به چه معنا است؟

باسمه تعالی

1. تمکین واجب که ترک آن موجب نشوز است، تمکین در حد متعارف است؛ یعنی زن باید برای برآوردن خواسته های جنسی مشروع مرد آماده باشد.

2. بر مرد مستحب است خواسته های جنسی زن را برآورده کنند، و بر زن مستحب است که خواسته های جنسی مرد را در محدودۀ خارج از تمکین متعارف ما دامی که مشروع است، برآورده کند.

3. برآوردن خواسته های جنسی حرام برای زن و مرد حرام است.

4. مرد نمی تواند زن را وادار به تمکین در  محدوده خارج از تمکین متعارف نماید.

5. مرد در روابط جنسی نباید همسر خود را به گونه ای ترک کند که «نه مثل زن شوهردار باشد و نه مثل زن بی شوهر». یعنی نباید ارتباطش با همسر دائمی به اندازه ای کم باشد که از سویی  مانند یک زن شوهردار نتواند از مزایای شوهردار بودن بهره مند گردد و از سوی دیگر چون حقیقتاً در عقد زوجیت این شوهر است، مانند یک زن بی شوهر نتواند از آثار شوهردار نبودن استفاده کند؛ مثلاً بتواند شوهر کند.

کد سایت fa8273