آیا شخص می تواند منزلش را به کسی اجاره داده یا بفروشد که می داند در آن منزل عمل حرام انجام می دهد؟
آیا شخص می تواند منزلش را به کسی اجاره داده یا بفروشد که می داند در آن منزل عمل حرام انجام می دهد؟

باسمه تعالی

1. فروش خانۀ مزبور حرام نیست و صحیح است.

2. اگر خود اینکه خانه را برای عمل حرام اجاره می دهد، باعث افزایش اجاره بها گردد، در این صورت انعقاد این قرارداد اجاره، کار حرامی است و اضافه اجاره ای که بابت این کار می گیرد، حلال نیست؛ اما اصل قرارداد اجاره صحیح است. در غیر این صورت انعقاد اجاره حرام نیست و صحیح است.

 

کد سایت fa8279